Обучение на учители

Обучение за квалификация на педагогически специалисти на тема Иновативни практики и техники в педагогическата професия

Получавайки квалификационни кредити, които са задължителни от 2019г., според Наредба 15 от 22.07.2019г , учителят има възможността да премине през качествено обучение, което да улесни натовареността в работната среда.

Идеята на квалификационните обучения, които организираме,  с високо квалификцирани лектори, одобрени от МОН, е всеки един учител да получи знания, които след това реално да може да приложи в практиката.

Обучение на учители зьа придобиване на квалификационни кредитОбучението на педагогическия специалист има за цел той да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този термин.

Учителят трябва да осъзнае как мобилните приложения и онлайн платформите правят часа по-интересен, а ученето забавно и ефективно. Как технологиите могат да улеснят усвояването на знания и преподаването. Той не само ще получи квалификационни кредити, но и  ще се запознае с различни инструменти за създаването на иновации, с актуални практики и образователни технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и методологичните начини на преподаване.

Обучението се стреми да провокира креативността в учителите, да ги накара да бъдат по-решителни и да действат смело с иновациите.

Хората трябва да се научат да живетя заедно с другите, да ги уважават, разбират и приемат за равни. Учителите, седейки в основата на образованието, трябва да се научат на екипност, търпение и все повече да усвояват инвоацията във всичките ѝ аспекти.

Самата дума иновация означава актуализация или промяна. Тази концепция за първи път се появява още през 19 век в научните изследвания.

Иновационните педагогически процеси у нас са обект на усилено проучване през последните 20 години.

 

Специално внимание се обръща на нововъведенията и стратегиите свързани с нови начини на обучение. Старите, Акредитация за педагогически специалиститрадиционните методи вече на са ефективни в образованието. Учителят трябва да бъде гъвкав и едновременно с това да е координатор, медиатор, модератор, консултант и т.н.

Средата в учебните заведения трябва коренно да се промени. Тя трябва да провокира приятни усещания в учениците. Трябва да бъде технологично богата и уютна ,образователно-възпитателна среда.

Трябва да се акцентира върху преподаването чрез ролеви игри. Ученикът/детето трябва да е център на внимание и да има своята активна позиция.

Емоциите, които един учител трябва да събужда в учениците са добронамереност, приятелски отношения, спонтанно чувство на удовлетвореност. „Казарменият график“ трябва да изчезне.

Учителят непрекъснато трябва да търси и намира нови начини за квалификация – различни форКвалификация за професионално обучение на педагогически специалистими на изява в процеса на обучение.

Учителят трябва да създава, образува и развива нещо ново. Неизменна част от учебния процес трябва да са креативността, таланта и идеята за нещо различно и вдъхновяващо.

За да има максимален ефект от промяната в „настройките“ на образованието, те трябва да са технологично подкрепени. Тук влизат всички технологии на проектиране, дистанционно обучение, модериране, всичко от типа интерактивно обучение.

В самата тема за иноватини практики и техники в педагогическата професия се набляга на всички тези аспекти и усилено се говори, за това как да стане промяната, какъв е пътят към нея и как да се преборите с всички малки камъчета, които стоят на пътя Ви.

Чрез използването на всички съвременни методи, за които ще навлезем в подробност, образователният процес става ефективен и ефикасен, гъвкав, модерен и най-вече чрез него се постига целта на всеки един учител, а най-вече да даде нужното на всеки един негов ученик.

Придобиването на квалификационни кредити ще бъде една полезна и удовлетворяваща стъпка за всеки един педагогически специалист. Така задължителната акредитация, няма да насажда чувството за нещо досадно. Тя ще събуди нови знания, интереси и идеи във всеки един от участниците. Това всъщност е и нашето виждане за едно успешно и качествено обучение.

 

Последни публикации
Архив
Категории
Мета
Categories
Recent posts
Newsletter