Обучение на учители

Обучения с кредити

КАКВО СА КРЕДИТИТЕ ?

 

Съгласно Наредба № 12 за участие в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.

 Квалификационният кредит отговаря на броя учебни часове, в които педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си – 16ч. са 1 кредит, 32 часа са 2 кредита, а 48 учебни часа са 3 кредита.

ЗАЩО ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СПЕЦИАЛИСТ ТРЯБВА ДА ИМА КРЕДИТИ ?

 За всеки период на АТЕСТИРАНЕ, който е на всеки 4 години , всички учители, директори и  педагогически специалисти трябва да придобият не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията – т.е. трябва да имат минимум 3 кредита за период от 4 години.

Освен това, кредитите са изискване и средство за кариерно развитие в сферата на образованието.

 Всяка година в периода ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ започва процедурата по атестиране, чиито период изтича в съответната календарна година. Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на РУО и утвърден от работодателя.

Не оставяйте обучението за последния момент! Ние ще Ви помогнем това да стане по най-удобния и практичен начин!

ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ:

Обученията за кредити могат да бъдат изнесени или на място в учебното заведение, а за да е максимално удобно за обучаемите, част от обучението е в дистанционна форма, в зависимост от броя на кредитите за съответното обучение.

•ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Изнесено обучение

Така ще можете да съчетаете обучението с разходка и откъсване от рутинните ежедневни задължения, които заливат педагогическите специалисти.

изнесено обучение на Progress Academy

Обученията се провеждат в реномирани хотели, за да може да oсигурим удобство и приятна работна атмосфера за педагогическите специалисти, записани в обучението.

Нощувките могат да са 1 или 2 в зависимост от продължителността на обучението.

Обучение на място

Обучение на място на Progress Academy

Ако нямате възможност за пътуване и отсъствие за конкретното обучение, можем да Ви предложим обучение на място.
Нашият екип ще се опита да се съобрази с Вашите изисквания за ден и час за провеждане на обучението в зала във Вашето учебно заведение.

•ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД БРОЯ КРЕДИТИ

ОБУЧЕНИЕ С 2 КРЕДИТА

Предлагат се следните теми на обучение за 2 кредита:

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Липсата на мотивация за работа се отразява пряко на поверените му ученици, затова е важно учителят да може да управлява мотивацията и да се справя с негативните влияния на бърнаут – т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. Освен това, учителят от своя страна трябва да мотивира своите ученици и да създава у тях желание за учене и личностно развитие.

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Стресът на работно място трудно може да бъде избегнат, но неговото осъзнаване и управление, ще даде възможност на педагога да го преодолее и да даде най-доброто, на което е способен. Наличието на стрес се отразява пряко на поверените му ученици, затова е важно учителят да може да го управлява. Стресът може да доведе до бърнаут – т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата, за това е важно учителят да може да се справи и с неговите негативни влияния. Познаването на техниките за справяне в критични и стресови ситуации, ще бъде от огромна полза за управлението на стреса.

Комуникативни умения са необходими за всеки професионалист, не само в сферата на образованието, а и като личностно качество. Задълбоченото познаване на видове комуникация ще даде на педагогическият специалист по-добра основа да прилага подходящи техники за ефективно общуване. Работа в екип от своя страна, води до ефективно и леко прилагане на учителската професия. Има техники за разрешаване на конфликти, които могат да се прилагат в класната стая и училището, и да подпомогнат преподавателя в неговата дейност. Правила и модели за успешна комуникация са важни за прилагане на качествено общуване между учители, ученици, родители, институции и др. Благодарение на този курс, педагогическият специалист ще усвои нови социални умения в педагогическата практика и много полезни практики за ефективно общуване между учители, ученици и родители.

Педагогическият специалист трябва да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този термин. Как мобилните приложения и онлайн платформите правят часа по-интересен, а ученето забавно и ефективно. Как технологиите могат да улеснят усвояването на знания и преподаването. Учителят ще се запознае с различни инструменти за създаването на иновации, с актуални практики и образователни технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и методологичните начини на преподаване. Ще се запознае с актуалните иновации и техники в поднасянето на учебното съдържание.

Децата със специални образователни потребности, изискват специални грижи. От особена важност е педагогическият специалист да може да диагностицира и разпознава тези деца, за да може да подходи адекватно на техните нужди. Трябва да умее да работи с най-честите симптоми на ученици със СОП, без това да пречи на нормалното протичане на учебния процес. Създаването на толерантна среда в училище е предпоставка за ефективен и ползотворен образователен и социален процес.

ОБУЧЕНИЕ С 3 КРЕДИТА

Предлагат се следните теми на обучение за 3 кредита:

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели
и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Мотивацията може да бъде форма
за промяна към по-добро, път към успеха и удовлетвореността от педагогическата работа. Липсата на
мотивация на работното място се отразява пряко на поверените му ученици, за това е важно учителят да
може да управлява мотивацията и да се справя с негативните влияния на бърнаут – т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на работата. Освен
това, учителят от своя страна трябва да мотивира своите ученици и да създава у тях желание за учене и
личностно развитие.

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели
и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Стресът на работно място трудно
може да бъде избегнат, но неговото осъзнаване и управление, ще даде възможност на педагога да го
преодолее и да даде най-доброто, на което е способен. Наличието на стрес се отразява пряко на
поверените му ученици, затова е важно учителят да може да го управлява. Стресът може да доведе до
бърнаут – т.н. прегаряне , което е емоционално изтощение, изразяващо се най-вече по отношение на
работата, затова е важно учителят да може да се справи и с неговите негативни влияния. Познаването на
техниките за справяне в критични и стресови ситуации, ще бъде от огромна полза за управлението на
стреса, както и адаптирането му към училищната среда.

Комуникативните умения са необходими на всеки професионалист, не само в сферата на образованието, а и
като личностно качество. Задълбоченото познаване, на видовете комуникация ,ще даде на педагогическия
специалист по-добра основа да прилага подходящи техники за ефективно общуване. Работата в екип от своя
страна, води до ефективно и леко прилагане на учителската професия. Има техники за разрешаване на
конфликти, които могат да се прилагат в класната стая и училището, и да подпомогнат преподавателя в
неговата дейност. Правилата и моделите за успешна комуникация са важни за прилагане на качествено
общуване между учители, ученици, родители, институции и др. Благодарение на този курс, педагогическият
специалист ще усвои нови социални умения в педагогическата практика и много полезни практики за
ефективно общуване между учители, ученици и родители. Коучинг – същност и приложение в
образователната система, техники и приложение в образователния процес.

Педагогическият специалист трябва да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този
термин. Как мобилните приложения и онлайн платформите правят часа по-интересен, а ученето забавно
и ефективно. Как технологиите могат да улеснят усвояването на знания и преподаването. Учителят ще се
запознае с различни инструменти за създаването на иновации, с актуални практики и образователни
технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и методологичните начини на
преподаване. Ще се запознае актуалините иновации и техники в поднасянето на учебното съдържание.
Педагогическият специалист ще усвои как да прилага иновациите при работа в екип, за да постигне още
по-добри резултати.

Децата със специални образователни потребности, изискват специални грижи. От особена важност е
педагогическият специалист да може диагностицира и разпознава тези деца, за да може да подходи
адекватно на техните нужди. Трябва да умее да работи с най-честите симптоми на ученици със СОП, без
това да пречи на нормалното протичане на учебният процес. Ще се запознае с най-добрите практики за
намаляване на стреса и тревожността при тези деца, Ще може да обсъди техники практики за създаването
на толерантна среда в училище е предпоставка за ефективен и ползотворен образователен и социален
процес.

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели
и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Мотивацията може да бъде форма
за промяна към по-добро, път към успеха и удовлетвореността от педагогическата работа. Управлението
на екипи, както и на всички участници в образователната система, е необходим процес, за да работят
правилно и с единна цел. Правилният мениджмънт, може да улесни специалиста в неговата работа и в
отношенията му с останалите.

Педагогическият специалист трябва да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този
термин. Учителят ще се запознае с различни инструменти за създаването на иновации, с актуални
практики и образователни технологии за прилагане в клас, с които да бъде в крак с технологичните и
методологичните начини на преподаване. Ще се запознае актуалните иновации и техники в поднасянето
на учебното съдържание. Педагогическият специалист ще усвои иновативни методи за развиване на
творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на децата и учениците, за да разгънат
максимално потенциала си.

Професията учител е трудна и сложна професия, в която личностните качества на педагога, неговите цели
и личностни ценности се съчетават с професионалните му задължения. Стресът на работно място трудно
може да бъде избегнат, но неговото осъзнаване и управление, ще даде възможност на педагога да го
преодолее и да даде най-доброто, на което е способен. Познаването на техниките за справяне в критични
и стресови ситуации, ще бъде от огромна полза за управлението на стреса, както и адаптирането му към
училищната среда. Създаването на позитивна училищна среда трябва да е цел на всеки педагог.

Педагогическият специалист трябва да осъзнае същността на иновацията и да не се страхува от този
термин. Трябва да използва съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните
резултати на учениците, с цел постигане на позитивни резултати. Учителят ще се запознае с различни
инструменти за оценка, и как да се използват комбинирано с актуални практики и образователни
технологии клас. Ще се запознае актуалните иновации и техники в поднасянето на учебното съдържание
и неговото адекватно оценяване.