Обучение на учители

Квалификация на тема „Практики за намаляване на стреса и тревожността при деца със СОП. Работа с ученици със СОП“ – 3 кредита

Квалификация  на тема за деца със СОП

Квалификация на педагогически специалисти

Квалификацията е нещо, към което всеки един педагогически специалист  би трябвало да се стреми.

Министерството на образованието и науката  и регионалните управления на образованието непрекъснато приветсват учителите да се включват в разнообразните проекти за обучения на учители.

Идеята е всеки един педагог да намери подходящата за него тема на обучение и да придобие нови знания и умения.

Обучение на тема деца със СОП

Обучение според необходимостта на учителите

Всеки учител има нужда от различна тема на квалификация.

В темата за деца със специални образователни потребности се набляга на важността педагогическият специалист да може да диагностицира и разпознава тези деца. Само успявайки да го прави прецизно, той ще може да подходи адекватно към техните нужди. Трябва да умее да работи с най-честите симптоми на ученици/ деца със СОП, без това да пречи на нормалното протичане на учебния процес.

Избирайки обучение на тази тема, учителите ще се запознаят с най-добрите практики за намаляване на стреса и тревожността  при тези деца. Ще бъдат обсъдени практики за създаване на толерантна среда в училище, която е препоставка за ефективен и ползотворен образователен и социален процес.

СОП - обучение на учители

Стратегиите и  използваните техники за обучение, които са подходящи за академичния напредък на  едно дете със специални образователни потребности,  могат да бъдат различни за друго дете.  При обучението на деца със СОП в масово училище и детска градина е трудно прилагането на стандартни програми за обучение,тъй като тези деца имат характерни особености в развитието и специфични индивидуални потребности. Това налага разработването на индивидуални учебни програми/ планове, които да отговарят на тези нужди.

Обучение на учители

Ползи от обученията

Цялостният процес на квалификация върху конкретни теми улеснява работното ежедневие на учителите. Заедно  с получаването на нови знания върви и присъждането на кредити, които също са необходимост за педагозите.

Обученията, които организираме се провеждат от лектори, одобрени от МОН, които имат специализирани знания в областта на всяка тема. Целта е всеки един от тях да бъде максимално полезен на Вас.

Recent Posts
Archives
Categories
Meta
Categories
Newsletter